首页 佛教经论 般若波罗密多心经全文(注音版)

般若波罗密多心经全文(注音版)

心经

 

般若波罗密多心经

bō rě bō luó mì duō xīn jīng

 

观自在菩萨,行深般若波罗密多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。

guān zì zài pú sà , xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng, dù yī qiē kǔ è。

舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色

shè lì zǐ, sè bù yì kōng ,kōng bù yì sè , sè jí shì kōng , kōng jí shì sè。

受想行识,亦复如是。

shòu xiǎng xíng shí,yì fù rú shì。

舍利子,是诸法空相。

shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng,

不生不灭,不垢不净,不增不减。

bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng, bù zēng bù jiǎn ,

是故空中无色,无受想行识。

shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí,

无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界。

wú yǎn ěr bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè,

乃至无意识界,无无明,亦无无明尽。

nǎi zhì wú yì shí jiè, wú wú míng , yì wú wú míng jìn,

乃至无老死,亦无老死尽。

nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn。

无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。

wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù。

菩提萨埵,依般若波罗密多故,心无挂碍。

pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài。

无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

wú guà ài gù, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán。

三世诸佛,依般若波罗密多故,得阿耨多罗三藐三菩提。

sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

故知般若波罗密多,是大神咒,是大明咒。

gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu,

是无上咒,是无等等咒。能除一切苦,真实不虚。

shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。néng chú yī qiē kǔ, zhēn shí bù xū。

故说般若波罗密多咒。

gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。

即说咒曰:

jí shuō zhòu yuē:

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē。

 

本文来自网络,不代表佛教文化传真立场。转载请注明出处: https://www.mfojiao.com/987.html
上一篇
下一篇

为您推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部